ภาษาอังกฤษคอร์สนี้  จัดทำขึ้นเพื่อพนักงานสายการผลิตที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาในการสื่อสารและทำข้อสอบภาษาอังกฤษเช่น  โทอิค  (TOEIC)  และ  ข้อสอบโทอิคภายใน  (Internal TOEIC)